11listop 1szkola 2przedszkolepan 78157851_512558066267191_3920122672326901760_n DSC_0745 Obraz1 Obraz2 Obraz4 bieg piernik piosenka1 urodziny
godlo_polski.svg.png

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
facebook_page_plugin

 

  W dniach 16-18 czerwca 2020r. uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

 1. O godzinie 830 uczniowie przystępujący do egzaminu wchodzą do sali, w  której odbywa się egzamin zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

- zdający

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

- niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 1. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 5. Zdający powinni być ubrani w strój galowy.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 3. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu pomiędzy zdającymi.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie powinni stawić się przed salą egzaminacyjną nie wcześniej niż o 8Po zakończeniu egzaminu i wyjściu z sali egzaminacyjnej uczniowie powinni udać się bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie należy podzielić się z kolegami telefonicznie.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego

 1. Jeżeli zdający będzie przejawiał niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 2. Dyrektor szkoły powiadomi niezwłocznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz poinformuje właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 3. Do 29 maja 2020r. należy poinformować wychowawcę o alergii lub innym schorzeniu zdającego, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów jako podejrzenia zakażenia koronawirusem.

                                                                                   Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych nr 2

                                                                                   w Mławie

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Joomla Template by Joomla51.com